Baza wiedzy

 • Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich
  RAPORT o wybranych działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich V. kadencji w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w okresie od 15 lutego 2006 r. do 9 kwietnia 2010 r.
  Data dodania: 2011-11-10 11:37:11
  Rozmiar: 2,94 MB
 • Dyskryminacja ze względu na płeć i jej przeciwdziałanie
  Publikacja opisująca szeroko rozumianą dyskryminację ze względu na płeć, wydana przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.
  Data dodania: 2011-11-10 11:52:55
  Rozmiar: 412,56 kB
 • Elastyczne formy pracy - poradnik dla pracowników
  Poradnik „Elastyczne formy pracy” został przygotowany jako jedno z dwóch podobnych opracowań (jedno dla pracodawców; drugie dla pracowników) związanych z realizacją projektu IW EQUAL „Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji nt. projektu zawarto w Słowie wstępnym do poradnika.
  Data dodania: 2011-11-10 11:55:58
  Rozmiar: 4,78 MB
 • Firma = różnorodność
  Powyższa publikacja traktuje o stanie prawnym i faktycznym zarządzania różnorodnością w Polsce i na świecie, a także korzyści i koszty takiej polityki dla firmy.
  Data dodania: 2011-11-10 11:47:38
  Rozmiar: 2,02 MB
 • Godzenie życia zawodowego z prywatnym. Dobre praktyki
  Opracowanie stworzone na zlecenie Komisji Europejskiej przedstawiające dobre praktyki w różnych krajach europejskich z obszaru godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Opracowanie zostało wydane w języku angielskim.
  Data dodania: 2011-11-10 11:59:09
  Rozmiar: 1,71 MB
 • Poradnik Pracującej Mamy

  Data dodania: 2012-07-30 13:12:08
  Rozmiar: 1,48 MB
 • Prawne aspekty zatrudniania osób wychowujących dzieci
  Raport z badania fokusowego
  Data dodania: 2012-07-30 14:49:14
  Rozmiar: 3,69 MB
 • PRZEGLĄD INSPIRUJĄCYCH POMYSŁÓW na włączanie perspektywy równo ści sz ans ko bie t i m ężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS. Poradnik
  Poradnik będący wyborem dobrych pomysłów ii inspirujących rozwiązań w zakresie wdrażania działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w projektach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.
  Data dodania: 2011-11-10 12:09:42
  Rozmiar: 783,16 kB
 • Raport z badania fokusowego w ramach projektu "Mamy pracujące mamy!"

  Data dodania: 2012-07-30 14:56:13
  Rozmiar: 6,2 MB
 • Równe traktowanie w zatrudnieniu przepisy a rzeczywistość.
  Zasada równego traktowania w zatrudnieniu, a w szczególności zakaz dyskryminacji na etapie nawiązywania stosunku pracy, w tym formułowania dyskryminacyjnych ogłoszeń o pracę, to przepisy obowiązujące w Polsce od ponad 7 lat. Wprowadzenie tego typu regulacji do prawa krajowego zdeterminowane było przede wszystkim aspiracjami Polski do wstąpienia w struktury Unii Europejskiej, w której zasada równego traktowania z takich powodów jak płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, rasa i pochodzenie etniczne oraz religia i wyznanie jest jedną z naczelnych reguł funkcjonowania, a której pełne implementowanie przez kraje ubiegające się o członkostwo jest jednym z warunków uczestnictwa w unijnych działaniach.
  Data dodania: 2011-11-10 12:23:25
  Rozmiar: 1,3 MB
 • RÓWNOŚĆ PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN Ustawodawstwo Unii Europejskiej i Rady Europy Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  Wydanie Równości praw kobiet i mężczyzn. Książka adresowana do wszystkich zainteresowanych ustawodawstwem i orzecznictwem europejskim dotyczącym równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
  Data dodania: 2011-11-10 12:14:07
  Rozmiar: 1,11 MB
 • Równość płci w instytucjach rynku pracy
  Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie problemu włączania zasady równości płci do działań prowadzonych przez instytucji rynku pracy.
  Data dodania: 2011-11-10 11:42:45
  Rozmiar: 3,85 MB
 • RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH – DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY
  Coraz większa liczba firm europejskich wdraża strategie dotyczące różnorodności i równości, nie tylko z przyczyn etycznych i prawnych, ale także z powodu korzyści biznesowych, jakie można przez to uzyskać. Do najważniejszych korzyści należy udoskonalenie rekrutacji, dostęp do szerszego kręgu wysoko wykwalifikowanych pracowników, poprawa wizerunku firmy i jej reputacji, większa innowacyjność oraz lepsze możliwości sprzedaży.
  Data dodania: 2011-11-10 12:21:43
  Rozmiar: 1,7 MB
 • Sytuacja kobiet na rynku pracy UE. Statystyka
  Tabela statystyczna przedstawiająca sytuacje kobiet na rynku pracy Unii Europejskiej we wszystkich państwach Unii Europejskiej.
  Data dodania: 2011-11-10 12:07:28
  Rozmiar: 135,25 kB