Aktualności

Obowiązki pracodawcy wobec kobiet w ciąży


Będąc w ciąży, jeśli pozwala nam na to samopoczucie i ciąża przebiega prawidłowo wcale nie musimy rezygnować z pracy, podtrzymując tym samym pogląd wielu pracodawców, że kobieta w ciąży równa się kłopot i zwolnienie lekarskie przez 9 miesięcy – tym bardziej, że przysługują nam wtedy specjalne prawa uregulowane w Kodeksie pracy, dzięki którym możemy pogodzić zarówno przygotowania do macierzyństwa jak i zawodowe obowiązki.

Wszelkie prawa przysługują nam jednak dopiero po formalnym udokumentowaniu stanu ciąży w postaci dostarczenia zaświadczenia od lekarza. Od tej chwili objęte jesteśmy uregulowaniami prawnymi Kodeksu Pracy art.176-190. Przede wszystkim pracodawca nie może nas zwolnić, wyjątkiem jest sytuacja  zatrudnienia na okres próbny, nie przekraczający jednego miesiąca, zwolnienie dyscyplinarne lub likwidacja/upadłość pracodawcy. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Generalnie więc w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego możemy spać spokojnie.

Pracownicy spodziewającej się dziecka nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Nie wolno również bez uprzedniej zgody delegować jej poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy. Jeżeli dotychczas praca wykonywana była w którymś z powyższych systemów pracodawca ma obowiązek zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną, a jeżeli jest to niemożliwe przenieść do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w takich godzinach. Pracodawca powinien się również postarać dostosować warunki pracy do wymagań określonych w przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Kobiety w ciąży bezwzględnie nie powinny pracować dłużej niż 8 godzin dziennie. Ewentualnie przeniesienie lub skrócenie czasu pracy nie może również powodować strat finansowych, mamy prawo zachować nasze wynagrodzenie, a jeśli z racji innego stanowiska jest ono mniejsze mamy prawo do dodatku wyrównawczego.

Kolejnym istotnym przejawem szczególnej ochrony, jest zakaz zatrudniania ciężarnej przy pracach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia przyszłej mamy. Zakaz ten ma także charakter bezwzględny co oznacza że pracodawca nie może zatrudnić pracownicy nawet za jej  zgodą. W zakres prac uciążliwych dla zdrowia wchodzą prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów, prace wykonywane w mikroklimacie zimnym, ciepłym oraz zmiennym, prace w hałasie i drganiach, narażające kobietę ciężarną na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych, prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu  i na wysokościach, prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu, prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych, prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi. Jeśli nasza praca dotyczy któregoś z tych obszarów zadbajmy by pracodawca zorganizowała nam zajecie w bezpiecznych warunkach. Pracodawca zobowiązany jest również do udzielania kobiecie w ciąży zwolnień od pracy celem przeprowadzania badań lekarskich, za czas wolny przysługuje wtedy prawo do wynagrodzenia naliczanego w ten sam sposób jak wynagrodzenie za urlop. Zdrowie kobiet w ciąży jest niezwykle istotne dlatego wręcz konieczne jest by znać swoje prawa i dbać o ich przestrzeganie bo pamiętajmy że zaszkodzić możemy już nie tylko sobie, ale i maluszkowi.

Źródło:kobietawbiznesie.com.pl